מעוניין להירשם לרשימת התפוצה או לפתוח חשבון:לחץ כאן
אין מוצרים בעגלה

רישום ספקים

בעלי עסקים, הירשמו בטופס הבא כדי לפרסם את המוצרים והשירותים שלכם באתר.

הרישום מתבצע בשני שלבים:

  1. הזינו את הפרטים המבוקשים בעמוד זה.
  2. לאחר שתלחץ על כפתור "שלח" תעברו לעמוד "החשבון שלי". בצדו השמאלי ישנו חלק ההרשמה אנא הרשם בחלק זה בכדי שבקשתך תאושר, אישור ספק יכול לקחת עד 24 שעות.

פרטים שיוצגו ללקוחות:

שם העסק (חובה)

כתובת העסק(חובה) - רחוב/בית/עיר

טלפון העסק (חובה)

פקס

דואר אלקטרוני (חובה)

אתר אינטרנט

פייסבוק(נא לכתוב את הקישור עצמו)

פרטים שלא יוצגו ללקוחות

מספר חברה(חובה)
 ח.פ עוסק מורשה עוסק פטור

שם איש קשר(חובה)

טלפון איש קשר (חובה)

דואר אלקטרוני- איש קשר(ההתקשרות תיהיה עם תיבת דואר זו) (חובה)

הערות כלליות

תנאים לשיתוף פעולה
תנאים כלליים להסכם שיתוף הפעולה (מיום 1 יולי, 2015)

פרסום ומכירת של קופונים
1.1.החברה תפעיל את מיטב מאמציה, בהתאם לשיקול דעתה המלא, למען קידום האינטרסים של בית העסק למכירת קופונים אלו למשתמשי האתר, תוך שמירה על אינטרסים של בית העסק.

1.2.החברה מתחייבת להעביר לאישור המפרסם את המודעה למכירת קופון באתר, בטרם מועד הפרסום. המפרסם יאשר את הצורה והתוכן של המודעה, במידה ולא יגיב תוך 48 שעות מרגע השליחה במייל נחשב הדבר כאישור לפרסם את הדיל.

1.3.החברה מתחייבת לפרסם את המודעה למכירת הקופון באתר וזאת למשך תקופת הקופון. הפרסום יעשה בהתאם לשיקול דעתה המלא של החברה באמצעות הצגת הקופון באתר ו/או בדפים רלוונטיים ו/או באמצעות כל אתר חלופי ו/או באמצעות אתר נוסף אותו החברה מפעילה, לרבות אתר שהחברה עשויה להפעיל ו/או בשיתוף פעולה עם גורמים אחרים ו/או באמצעות דיוור למשתמשים הרשומים באתר (בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008 – חוק הספאם) והכל בהתאם לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

1.4.בית העסק מתחייב לכבד את תנאי הקופון כפי שפורסמו באתר והוא האחראי הבלעדי לספק לרוכשים את השירותים שניתנו במסגרת הקופון וזאת כל עוד בעל ההטבה אוחז ומציג קופון בתוקף. סיום ההתקשרות בין החברה לבית העסק מכל סיבה שהיא, לא תפגע בהטבה לה יהיה זכאי הלקוח שרכש את הקופון ובית העסק מתחייב כי השירותים שניתנו במסגרת הקופון יהיו זמינים במהלך תקופת הקופון.

תמורה ותנאי תשלום
2.1.עבור כל קופון של בית העסק שנרכש באתר ונפדה על ידי הלקוח בבית העסק, החברה תשלם לבית העסק את מחיר הקופון בניכוי דמי עמלת הצלחה מערך השובר, ובניכוי מע"מ לרבות כל מס שייגבה מהחברה בגין רכישת הקופון על ידי הלקוח. או שהחברה תגבה מהלקוח את עמלת הצלחה ישירות ואת ההפרש הלקוח ישלם ישירות לבית העסק וכך אין התחשבנות בין הצדדים.

2.2.התשלום יתבצע שוטף 30+ בעבור החודש הקודם וזאת לאחר שבית העסק העביר לחברה אישורים בגין פדיון תקף של הקופון (אישור פדיון ומספר קופון), לרבות הוכחה מתאימה ותקפה (שאופיה יקבע על ידי החברה מעת לעת), המעידה על פדיון תקף של הקופון.

2.3.הצדדים מסכימים ומאשרים שהתשלום או הגביה של כל סכום הקשור במע"מ או בכל מס אחר שנובע ממכירת המוצר או השירות לפי הסכם זה, הינו באחריות הבלעדית בית העסק, ולא באחריות החברה. ככל והחברה תאלץ או תידרש לשלם מס זה או הסכומים הקשורים בו, סכום זה יקוזז או ישופה על ידי בית העסק.

2.4.החברה רשאית לקזז מכל סכום לתשלום בגין הסכם זה, כל סכום כלשהו שבית העסק חייב לחברה.

2.5.במידה וימצא כי בתקופת הקמפיין השיווקי בית העסק מכר ו/או סיפק לגולשי האתר ו/או ללקוחות אחרים את הדיל בצורה ישירה וללא קבלת שובר מודפס של אתר luckydeal . גבה את המחיר הדיל בכל צורה שהיא ישירות מהלקוח ולא ע"י קבלת שובר מודפס מהלקוח, הקמפיין השיווקי עם בית העסק יופסק מידית, וישולם ע"י בית העסק המפרסם לחברה מפעילת אתר luckydeal פיצוי כספי בגובה 2000 ₪ פלוס מע"מ תוך 48 שעות מרגע הודעת החברה על חשיפת המקרה. במידה ולא ישולם פיצוי זה, בית העסק המפרסם מתיר באופן חד צדדי בזמן הנקוב ,לנכות את סכום הפיצוי מסך תקבולי האתר מפרסום הדיל. בנוסף לאמור החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקיטת הליכים משפטיים כנגד בית העסק המפרסם.

אחריות
3.1.החברה אינה מביעה דעה ואינה תומכת בשום מוצר או שירות המוצע באתר. החברה אינה בודקת את תוכן, אמיתות וכדאיות המוצרים המוצעים באתר.

3.2. אתר החברה נועד לקשר בין נותני השירותים השונים והצרכנים, ובכל מקרה, החברה לא תחוב באחריות כלשהי בגין המוצרים הנרכשים באתר.

3.3.החברה אינה אחראית לפעולות או מחדלים של בית העסק ביחס למוצרים והשירותים המוצעים באתר. החברה לא תשא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם ללקוח כתוצאה מרכישת המוצר או השירות מבית העסק.

3.4.בית העסק מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב השימוש שעשה הלקוח בקופון לצורך רכישת שירות או מוצר לרבות עקב השימוש שעשה הלקוח בשירות או במוצר. 3.5. בית העסק מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב כך שהמוצר או השירות המוצע על ידי בית העסק (לרבות המודעה עצמה) הפר זכות כלשהי של צד שלישי, לרבות אך בלא למצות, זכות קניין רוחני, זכות הפרטיות והזכות לשם טוב.

פרסומים באתר
4.1.בית העסק מתחייב שלא להעלות, למסור, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם באתר תוכן, מידע או חומר אחר לרבות אך מבלי למצות הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר:

4.1.1.אסורים לפרסום או לשימוש, והם בגדר לשון הרע, גזענות, איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר, תכנים בעלי אופי מיני בוטה;

4.1.2.הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי חיקוק או עלולים לעורר אחריות משפטית, תכנים שיש בפרסומם עבירה פלילית או אזרחית, תכנים הפוגעים בפרטיות, תכנים מזיקים, תכנים פוגעים ברגשות הציבור;

4.1.3.עלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, בלי הגבלה, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

4.1.4.כוללים תוכן העלול להטעות צרכן;

4.1.5.כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

4.1.6.כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.

4.2.החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

הפסקת שימוש
5.1.החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה סעדים כלשהם. מכל מקום, בהתאם למדיניות החברה, היה ותתקבל תלונה כלשהי כנגד מוצר או שירות המוצעים באתר, הפרסום של אותו מוצר או שירות יופסק עד לבירור התלונה לאשורה והחלטה של החברה על החזרת הפרסום.

תקופה וסיום
6.1.תוקפו של הסכם זה יהיה למשך של 12 חודשים למן חתימת ההסכם. בסיומו של ההסכם, ההסכם יתחדש לתקופה של 6 חודשים (בכל פעם); אלא אם מי מהצדדים העביר לצד השני הודעה מוקדמת בכתב לפחות 21 יום מראש בדבר הפסקת ההתקשרות.

6.2 החברה רשאית לעלות קופון לכל פרק זמן ו/או בכל תקופת ההסכם לפי שיקול דעתה וזאת כל עוד ההסכם תקף.
6.3 למען הסר ספק לאחר עליית הדיל יכול להיות מוצג לאורך כל תקופת ההסכם ולא ירד

שונות
7.1.כל הצעה ו/או התחייבות, בין בע"פ ובין בכתב, וכל הסכם, זיכרון דברים, מצג או מסמך אחר שנעשו בין הצדדים, בקשר לעניינים המוסדרים בהסכם זה, קודם לתאריך חתימתו, בטלים ומבוטלים בזה ולא יהיה להם כל תוקף.

7.2.כל נספח ו/או תוספת, וכל שינוי או תיקון להסכם יהיו מחייבים ובני תוקף רק אם ייעשו בכתב וייחתמו ע"י שני הצדדים.

7.3.שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, מצד מי מהצדדים, לא יחשבו כויתור על זכויותיהם על פי הסכם זה, ולא ישמשו מניעה מהם לתבוע זכות מזכויותיהם בעתיד, אלא אם נעשו בכתב ובמפורש.

7.4.הצדדים מצהירים כי קראו הסכם זה וחתמו עליו מרצונם החופשי בהבינם את תוכנו ואין כל מניעה משפטית ו/או אחרת להתקשרות כאמור.

7.5.הדין שיחול על הסכם זה הינו הדין הישראלי ומקום השיפוט היינו בבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע.

7.6.כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט לעיל.

7.7.כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 72 שעות מעת המסירה למשלוח בדואר רשום, בתום 24 שעות ממועד שיגורה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד – עם המסירה בפועל.

קראתי ואני מקבל את תנאי שיתוף הפעולה

לאחר שתלחץ על כפתור "שלח" תעבור לעמוד "החשבון שלי" בצדו השמאלי ישנו חלק ההרשמה אנא הרשם בחלק זה בכדי שבקשתך תאושר, אישור ספק יכול לקחת עד 24 שעות.